Municipal Director (Finland)

from Wikipedia, the free encyclopedia

A municipality director ( Finnish kunnanjohtaja ) or city ​​director ( kaupunginjohtaja ) is an official in Finland who is appointed according to § 24 municipal law , who acts as the spokesman for the municipal government and leads the municipality .

Legal text

Municipal law March 17, 1995/365 (translation without guarantee)

24 §
Kunnanjohtaja

Kunnassa on kunnanjohtaja, joka johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Valtuusto valitsee kunnanjohtajan toistaiseksi tai määräajaksi.

Valtuuston toimikaudeksi valittu kunnanjohtaja voidaan valita kunnanhallituksen puheenjohtajaksi. Tällaisen kunnanjohtajan vaali toimitetaan ennen kunnanhallituksen vaalia ja hänen toimikautensa jatkuu see saakka, kunnes uusi kunnanjohtaja on valittu.

Jollei kunnanjohtajan vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Kunnanjohtajalla on oikeus käyttää puhevaltaa kunnanhallituksen puolesta sekä saada kunnan viranomaisilta tietoja ja sewäväkseen asiakirjoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

"§ 24
Community

Director There is a community director in the community who manages the administration of the municipal government, economic administration and other activities. The municipality council ( valtuusto ) elects the municipality director until further notice or for a certain period of time. The municipality director elected by the municipal council can be elected president of the municipal government. Such a parish director election is conducted prior to the parish government elections and a term of office lasts until a new parish director is elected.

If none of the municipal directors' elections has received a majority, a new election is held between the two candidates with the most votes. The one who receives more votes in these elections is appointed the community director. The municipality director has the right to speak on behalf of the municipal government and to receive information and access to files from the authorities, unless otherwise stated in the confidentiality regulations. "