Gromada Sączów

from Wikipedia, the free encyclopedia

Gromada Sączów was an administrative unit in the People's Republic of Poland between 1954 and 1972. The Gromada was administered by the Gromadzka Rada Narodowa whose seat was in Sączów and consisted of 14 members.
The Gromada Sączów belonged to the powiat Będziński in the Katowice Voivodeship ( then Stalinogród ) and consisted of two Sołectwa , the former Gromadas Sączów and Celiny and some forest areas of the dissolved Gmina Sączów . On January 1, 1963, the dissolved Gromada Siemonia was incorporated into the Gromada Sączów. With the municipal reform of 1972, the Gromada was dissolved on January 1, 1973 and the place Sączów came to Gmina Bobrowniki .

Remarks

  1. Gromadas also existed after the Second World War as an auxiliary unit of the communities.

Footnotes

  1. Dz.U. 1954 no 43 poz. 191
  2. Uchwała No. 36/265 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie z 4th X. 1954 w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzogrkiej, Poznań dzi.
  3. Ordinance No. 14/54 of the Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie of October 5, 1954 on the division of the Gromadas in the powiat Będziński (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 1 grudnia 1954 r., No. 54)
  4. Dz.U. 1953 no 13 poz. 51
  5. Uchwała No. 20/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 4 października 1961 r. (zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów No. 511/61 z dnia 28 listopada 1961 r.) w sprawie zniesienia niektórych gromad w województwie katowickim (Official Journal Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicachnia z 131 r. 1961 r. 30 gr.
  6. Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312
  7. Ordinance No. XX / 99/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach of December 6, 1972 (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 20 grudnia 1972 r., No. 12, Poz. 103)