Damxung

from Wikipedia, the free encyclopedia
Location of Damxung (pink) in Lhasa (yellow)
Tibetan name
Tibetan script :
འདམ་ གཞུང་ རྫོང །
Wylie transliteration :
'dam gzhung rdzong
Official transcription of the PRCh :
Damxung
THDL transcription :
Damzhung
Other spellings:
Damshung
Chinese name
Traditional :
當雄縣
Simplified :
当雄县
Pinyin :
Dāngxióng Xiàn
Landscape in Damshung

Damxung (also: Damshung) is a district of the prefecture -level city of Lhasa in the Tibet Autonomous Region of the People's Republic of China . In 1999 it had 38,473 inhabitants. The seat of the people's government of Damxung is Damchukha. The district is on the Qinghai-Tibet Road and Railway . The annual average temperature is 1.3 ° C, the average temperature in January −10.2 ° C, in July 10.7 ° C.

Administrative division

Surname Tibetan Wylie Chinese Pinyin
Damquka འདམ་ ཆུ་ ཁ ། 'dam chu kha 当 曲 卡 镇 Dāngqǔkǎ Zhèn
Yangbajain ཡངས་ པ་ ཅན །། yangs pa can 羊八井 镇 Yángbājǐng Zhèn
Gyaidar རྒྱས་ དར །། rgyas dar 格达 乡 Gédá Xiāng
Nyingzhung སྙིང་ དྲུང ། snying drung 宁 中 乡 Níngzhōng Xiāng
Gongtang ཀོང་ ཐང ། kong thang 公 塘乡 Gōngtáng Xiāng
Lung ring ལུང་ རིང ། lung ring 龙 仁 乡 Lóngrén Xiāng
Wumatang དབུ་ མ་ ཐང ། dbu ma thang 乌玛 塘乡 Wūmǎtáng Xiāng
Namco གནམ་ མཚོ ། gnam mtsho 纳木错 乡 Nàmùcuò Xiāng

Web links

Individual evidence

  1. China County & City Population 1999 FAQ China Historical GIS, Faculty of Arts and Sciences, Harvard University.
  2. 当雄县 行政 区划 网 .
  3. Guójiā cèhuìjú dìmíng yánjiūsuǒ 国家 测绘 局 地名 研究所 : Xīzàng dìmíng «西藏 地名» / bod ljongs sa ming ༄ ༅ བོད་ ལྗོངས་ ས་ མིང ༎ . Zhōngguó Zàngxué chūbǎnshè 中国 藏 学 出版社 , Beijing 1995, p. 109.

Coordinates: 30 ° 31 '  N , 90 ° 46'  E