List of Taoist temples in China

from Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of Taoist temples in China . It is sorted alphabetically according to the place names. Some of the temples are on the List of Monuments of the People's Republic of China .

Name (Pinyin / Chin. / Eng.) Place / Province various image
Anshan 鞍山 市Qianshan Wuliang Guan千山 无量 观 Qian Shan , Anshan , Liaoning
Beijing Baiyun Guan北京 白云观, White Cloud Temple Beijing Headquarters of the Chinese Daoist Society ( Zhongguo daojiao xiehui ); Qiu Chuji (丘处机) lived here for a long time and was buried here, headquarters of the Quanzhen School (全真道) Baiyun.jpg
Beijing Dagao Xuandian北京 大 高 玄 殿 Dagao Xuandian Beijing inside the Gugong / Imperial Palace in Beijing, in the Ming and Qing times the Daoist temple of the imperial family
Boluo 博罗县Luofushan罗浮 山: Chongxu Guan冲虚 观 Boluo , Guangdong
Chengdu Qingyang Gong成都 青羊宫 Azure Ram Palace Chengdu , Sichuan Quanzhen School , the current temple dates from the Qing Dynasty Qingyang Palace.jpg
Danjiangkou 丹江口 市, see Wudangshan武当山 Danjiangkou , Hubei
Dengfeng 登封 市, see Songshan 嵩山
Dujiangyan 都江堰 市Qingcheng Shan青城 山: Qingchengshan Changdao Guan常 道 观 (Tianshidong 天师 洞, Zushi Dian祖师 殿) Dujiangyan , Sichuan Zhang practiced Daoling张道陵, Quanzhen School here
Guangzhou Chunyang Guan广州 纯阳 观 Chunyang Temple Guangzhou , Guangdong the name of the temple comes from another name of Dongbin ago
Guangzhou Wuxianguan广州 五 仙 观 Temple of the Five Immortals Guangzhou , Guangdong Temple of the Five Immortals Wu Xian Guan.jpg
Guixi 贵溪 市, see Longhushan 龙虎山
Hangzhou 杭州市Baopu Daoyuan抱朴 道 院 Hangzhou , Zhejiang
Huayin 华阴 县Huashan华山 :Huashan Yuquan Yuan玉泉 院, Zhenyue Gong镇 岳 宫, Dongdao Yuan东 道 院 Huayin , Shaanxi
Jurong 句容 市Maoshan Daoyuan茅山 道 院 Mao Shan , Jurong , Jiangsu
Kunming Taihe Gong昆明 太和 宫 Kunming , Yunnan with the famous "Golden Hall" (金殿), today's buildings were mostly restored by Wu Sangui吴三桂
Longhushan Tianshifu龙虎山 天师 府 Longhushan , Guixi , Jiangxi Seat of the "Zhang Heavenly Masters (张 天师)" ( Zhang Daoling ), headquarters of the Zhengyi dao正 一道
Luyi Taiqing Gong鹿邑 太清宫 Luyi , Henan Quanzhen School
Qingchengshan Changdao Guan青城 山 常 道 观, see Dujiangyan
Qingdao 青岛 市Laoshan崂山Taiqing Gong太清宫 Qingdao , Shandong
Ruicheng Yongle Gong芮城 永乐 宫 Yongle Temple Ruicheng , Shanxi famous for its murals
Shenyang Taiqing Gong沈 阳 太清宫 Supreme Clarity Temple Shenyang , Liaoning Quanzhen School
Songshan Zhongyue Miao嵩山 中岳庙 Songshan , Dengfeng , Henan in the neighborhood of Kaifeng , the ancient capital of the Song Dynasty , visited by the emperor of the Northern Song Dynasty
Suzhou Xuanmiao Guan苏州 玄妙观 Mysterious Sublimity Temple Suzhou , Jiangsu its Sanqing Hall (三清殿) dates from the Song Dynasty
Taishan Dai Miao泰山 岱庙 Tai'an , Shandong Quanzhen School
Tai'an 泰安 市 Taishan 泰山Bixia Ci碧霞 祠 Tai'an , Shandong
Tianjin Tianhou Gong天津 天 后宫 Tianjin Mazu Temple, Quanzhen School
Wudangshan Taihe Gong武当山 太和 宫, Zixiao Gong 紫霄宫 (Jinding 金顶) Wudang Shan , Hubei World Heritage
Temple of Eternal Spring武汉 长春 观 Wuhan , Hubei it is sacrificed to the Qiu Chuji , hence the name Changchun (长春)
Xi'an Baxian Gong西安 八仙 宫 Temple of the Eight Immortals Xi'an , Shaanxi Quanzhen School
Xiezhou Guandimiao解 州 关帝庙 Xiezhou , Yuncheng运城, Shanxi Hometown of Guan Yu关羽
Zhongnanshan Louguan Tai终 南山 楼观台 Zhongnan Shan , Zhouzhi , Shaanxi According to legend, it was here that Yin Xi asked Laozi to share his knowledge

Daojiao quanguo zhongdian gongguan

List of twenty-one temples recommended as religious sites to the State Council by the Chinese Daoist Society in 1982 ( Daojiao quanguo zhongdian gongguan道教 全國 重點 宮觀).

Name (Pinyin / Chin. / Eng.) Place / Province various
Taishan Bixia Ci 泰山 碧霞 祠 Tai'an , Shandong
Laoshan Taiqing Gong 嶗山 太清宮  /  崂山 太清宫 Qingdao , Shandong
Maoshan Daoyuan 茅山 道 院 Jurong , Jiangsu
Baopu Daoyuan 抱樸 道 院  /  抱朴 道 院 Hangzhou , Zhejiang
Longhushan Tianshi fu 龍虎山 天師 府  /  龙虎山 天师 府 Longhu Shan , Guixi , Jiangxi
Wudangshan Zixiao Gong 武當山 紫霄宮  /  武当山 紫霄宫 Wudang Shan , Hubei
Taiyue Taihe Gong 太岳 太和 宮  /  太岳 太和 宮 (Wudangshan Taihe Gong 武當山 太和 宮 ) Wudang Shan , Hubei
Wuhan Changchun Guan 武漢 長春 觀  /  武汉 长春 观 Wuhan , Hubei
Luofushan Chongxu Guan 羅浮 山 沖虛 古 觀  /  罗浮 山 冲虚 观 Boluo , Guangdong
Qingchengshan Changdao Guan 青城 山 常 道 觀  /  青城 山 常 道 观 Dujiangyan , Sichuan
Zushi Dian 祖師 殿  /  祖师 殿 Dujiangyan , Sichuan
Chengdu Qingyang Gong 成都 青羊宮  /  成都 青羊宫 Chengdu , Sichuan
Zhongnanshan Louguan Tai 終 南山 樓觀台  /  终 南山 楼观台 Zhongnan Shan , Zhouzhi , Shaanxi
Xi'an Baxian Gong 西安 八仙 宮  /  西安 八仙 宫 Xi'an , Shaanxi
Huashan Yuquan Yuan 華山 玉泉 道 院  /  华山 玉泉 院 District Huayin , Shaanxi
Dongdao Yuan 东 道 院 (= Jiutian Gong 九天 宮  /  九天 宮 ) Huayin , Shaanxi
Zhenyue Gong 鎮 岳 宮  /  镇 岳 宫 District Huayin , Shaanxi
Qianshan Wuliang Guan 千山 無量 觀  /  千山 无量 观 Anshan , Liaoning
Shenyang Taiqing Gong 瀋陽 太清宮  /  沈 阳 太清宫 Shenyang , Liaoning
Songshan Zhongyue Miao 嵩山 中嶽廟  /  嵩山 中岳庙 Songshan , Dengfeng , Henan
Beijing Baiyun Guan 北京 白雲觀  /  北京 白云观 Beijing

Overview by temple name

Note: Some non-China temples have also been added to the list. The transcription was done entirely in Pinyin , also for terms from regional languages, such as the Cantonese name etc.

See also

Web links